Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych  All rights reserved

Regulamin szkoleń online

REGULAMIN ZAKUPU

SZKOLEŃ ONLINE

WEBINARY Z WYOBRAŹNIĄ

webinaryzwyobraznia.pl

 

§ 1

Informacje wstępne, przedmiot Umowy dane kontaktowe Sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu szkoleń w ramach e-learningu poprzez stronę internetową www.webinaryzwyobraznia.pl  Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Poprzez dostęp do Szkolenia rozumie się uzyskanie indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego.

2. Oferta sprzedaży szkoleń w ramach e-learningu poprzez stronę internetową www.webinaryzwyobraznia.pl kierowana jest wyłącznie do nauczycieli żłobków, przedszkoli i szkół.

3. Szkolenia online kierujemy również do Rad Pedagogicznych nauczycieli żłobków, przedszkoli i szkół.

4. Dokonanie Rejestracji na Platformę Szkoleniową i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

§ 2

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Organizator Szkolenia – Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych, ul. Chrobrego 32/12, 62-200 Gniezno NIP: 784-241-70-17, info@szkoleniazwyobraznia.pl

3. Kupujący – osoba fizyczna lub przedsiębiorca

4. Uczestnik Szkolenia – osoba uczestnicząca w szkoleniu, np. Kupujący lub pracownik Kupującego.

5. Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

6. Szkolenie – jedno ze szkoleń, kursów online, do których zakup dostępu oferowany jest na stronie internetowej.

7. Platforma Szkoleniowa – platforma webinarowa jest webowym systemem informatycznym, obsługiwanym przez firmę ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535

8. Strona Internetowa – strona internetowa www.webinaryzwyobraznia.pl

9. Umowa – zakup dostępu do Szkolenia.

10. Strona – tu: strona Umowy, czyli Organizator Szkolenia i Kupujący.

 

§ 3

Warunki techniczne

1. Do korzystania z zawartości Platformy Szkoleniowej niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu.

2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania kursów online wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze  osobistym w postaci:

a) Adobe Flash Player

b) włączonymi obsługą JavaScript i plików Cookies.

 

§ 4

Zamówienie i zakup szkolenia online

1.Wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do terminowego opłacenia swojego biletu na szkolenie online.

2. Umowa zawierana jest między Kupującym a Organizatorem Szkolenia.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi:

a) wypełnić formularz rejestracyjny na Stronie Internetowej.

b) opłacić Szkolenie.

4. Wszystkie ceny Szkoleń podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

5. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi Szkolenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

6. Płatności można dokonać za pomocą przelewu na wskazany numer konta organizatora szkolenia.

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma w ciągu 24 godzin potwierdzenie zamówienia (moment zawarcia Umowy) droga mailową na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze Szkolenia.

8. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Organizatora Szkolenia potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty.

9. Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Szkolenia dla określonego uczestnika.

10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

 

 

§ 5

Reklamacje

1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora Szkolenia należy zgłaszać, na adres e-mail: kontakt@webinaryzwyobraznia.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Kupującego;

b) określenie przedmiotu reklamacji;

c) tytuł Szkolenia i data Szkolenia

d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;

e) datę zawarcia Umowy;

f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator Szkolenia, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Kupującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

§ 6

Dane osobowe

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Edukacja z Wyobraźnia Anna Brych są określone w informacji o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych na Stronie Internetowej, który to dokument stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Ochrona prawnoautorska

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującym przez Organizatora Szkoleń są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora Szkoleń. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie szkoleń online.

 

§ 8

Odpowiedzialność

1. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenia.

2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub inne osoby.

3. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

4. Niezależnie od powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo polskie, Organizator Szkolenia w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Kupujących oraz innych osób, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Szkolenia, nawet jeśli Organizator Szkolenia został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe (brak prądu, brak dostępu do sieci www, niedostosowanie sprzętu do wymogów technicznych, za jakość odbioru szkolenia na urządzeniach mobilnych)

 

§ 9

Rozwiązanie Umowy

Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Szkolenie został udostępnione Kupującemu przez Organizatora Szkolenia.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Kupującego obowiązuje przy wykonywaniu Umowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora Szkolenia.

3. Szkolenia prezentowane na Stronie Internetowej www.webinaryzwyobraznia.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019 r.

8. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.