REGULAMIN ZAKUPU

SZKOLEŃ ONLINE

WEBINARY Z WYOBRAŹNIĄ

webinaryzwyobraznia.pl

 

§ 1

Informacje wstępne, przedmiot Umowy dane kontaktowe Sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu szkoleń w ramach e-learningu poprzez stronę internetową www.webinaryzwyobraznia.pl  Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Poprzez dostęp do Szkolenia rozumie się uzyskanie indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego.

2. Oferta sprzedaży szkoleń w ramach e-learningu poprzez stronę internetową www.webinaryzwyobraznia.pl kierowana jest wyłącznie do nauczycieli żłobków, przedszkoli i szkół.

3. Szkolenia online kierujemy również do Rad Pedagogicznych nauczycieli żłobków, przedszkoli i szkół.

4. Dokonanie Rejestracji na Platformę Szkoleniową i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

§ 2

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Organizator Szkolenia – Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych, ul. Chrobrego 32/12, 62-200 Gniezno NIP: 784-241-70-17, info@szkoleniazwyobraznia.pl

3. Kupujący – osoba fizyczna lub przedsiębiorca

4. Uczestnik Szkolenia – osoba uczestnicząca w szkoleniu, np. Kupujący lub pracownik Kupującego.

5. Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

6. Szkolenie – jedno ze szkoleń, kursów online, do których zakup dostępu oferowany jest na stronie internetowej.

7. Platforma Szkoleniowa – platforma webinarowa jest webowym systemem informatycznym, obsługiwanym przez firmę Web To Learn sp. z o.o., numer KRS: 0000823467, NIP: 5911709438, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Przemysława3 w Kościerzynie

8. Strona Internetowa – strona internetowa www.webinaryzwyobraznia.pl

9. Umowa – zakup dostępu do Szkolenia.

10. Strona – tu: strona Umowy, czyli Organizator Szkolenia i Kupujący.

 

§ 3

Warunki techniczne

1. Do korzystania z zawartości Platformy Szkoleniowej niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu.

2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania kursów online wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze  osobistym w postaci:

a) Adobe Flash Player

b) włączonymi obsługą JavaScript i plików Cookies.

 

§ 4

Zamówienie i zakup szkolenia online

1.Wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do  opłacenia swojego zgłoszenia na szkolenie online.

2. Umowa zawierana jest między Kupującym a Organizatorem Szkolenia.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi:

a) wypełnić formularz rejestracyjny na Stronie Internetowej.

b) opłacić Szkolenie.

 

4. Wszystkie ceny Szkoleń podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

5. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi Szkolenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

6. Płatności można dokonać za pomocą przelewu na wskazany numer konta organizatora szkolenia.

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma w ciągu 24 godzin potwierdzenie zamówienia (moment zawarcia Umowy) droga mailową na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze Szkolenia.

8. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Organizatora Szkolenia potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty.

9. Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Szkolenia dla określonego uczestnika.

10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

11. Wszystkie materiały szkoleniowe są udostępnione na platformie szkoleniowej MyPlace, po prawidłowym zaksięgowaniu wpłaty za szkolenie

12. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak materiałów szkoleniowych w przypadku podania błędnych danych (adres email) przez klienta.

13. Organizator szkolenia wystawia certyfikat ukończenia szkolenia (zgodnie z ofertą szkolenia). Jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany w certyfikacie i fałszerstwa certyfikatów będą podlegać odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

 

 

§ 5

Reklamacje

1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora Szkolenia należy zgłaszać, na adres e-mail: kontakt@webinaryzwyobraznia.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Kupującego;

b) określenie przedmiotu reklamacji;

c) tytuł Szkolenia i data Szkolenia

d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;

e) datę zawarcia Umowy;

f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator Szkolenia, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Kupującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

§ 6

Dane osobowe

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Edukacja z Wyobraźnia Anna Brych są określone w informacji o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych na Stronie Internetowej, który to dokument stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Ochrona praw autorskich

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującym przez Organizatora Szkoleń są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora Szkoleń.

Zabronione jest nagrywanie szkoleń online i uczestnictwo kilku osób w szkoleniu ( również rad pedagogicznych ) przy wykupieniu jednego zgłoszenia.

 

Wszystkie naruszenia prawa autorskiego będą podlegać odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

 

§ 8

Odpowiedzialność

1. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenia.

2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub inne osoby.

3. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

4. Niezależnie od powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo polskie, Organizator Szkolenia w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Kupujących oraz innych osób, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Szkolenia, nawet jeśli Organizator Szkolenia został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe (brak prądu, brak dostępu do sieci www, niedostosowanie sprzętu do wymogów technicznych, za jakość odbioru szkolenia na urządzeniach mobilnych)

 

§ 9

Rozwiązanie Umowy

Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Szkolenie został udostępnione Kupującemu przez Organizatora Szkolenia.

 

 

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: Edukacja z Wyobraźnia Anna Brych, ul. Bolesława Chrobrego 32/12, 62-200 Gniezno email: info@szkoleniazwyobraznia.pl

 

2.W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej

 

3.Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:

 

a. umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnych jeśli świadczenie usług rozpoczęło się,  za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez  Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,

 

b.towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 

c.świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

4.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

 

5.Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:Edukacja z Wyobraźnia Anna Brych, ul. Bolesława Chrobrego 32/12, 62-200 Gniezno

Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

 

6.Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

 

7.Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw

 

8.Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient. 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Kupującego obowiązuje przy wykonywaniu Umowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora Szkolenia.

3. Szkolenia prezentowane na Stronie Internetowej www.webinaryzwyobraznia.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019 r.

8. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

Regulamin szkoleń online

WEBINARY Z WYOBRAŹNIĄ

SZKOLENIA ONLINE DLA NAUCZYCIELI

Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych  All rights reserved