Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń online

 

 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu realizacji szkolenia.
 • Administratorem ujawnionych danych jest Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych, ul. Chrobrego 32/12, 62-200 Gniezno .Dane osobowe w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przetwarzane będą w celach marketingowych. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celów, o których mowa wyżej.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:
 • Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest – Anna Brych prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych oraz pracownicy administracyjni firmy Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych.
 • W sprawie przestrzegania zasad ochrony danych w Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych można skontaktować się poprzez mail: info@szkoleniazwyobraznia.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jako niezbędne do wykonania umowy ( realizacji zamówionego szkolenia) której jest Pan/Pani stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a jeżeli uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody ( art. 6 ust 1 lit. a RODO).
 • Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą firmy informatyczne jako podmioty przetwarzające z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej
 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym wykonania umowy (realizacji zamówionego szkolenia) zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • prawo do cofnięcia zgody ( w wypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem np. poprzez wysłanie emaila cofnięciem zgody na adres: info@szkoleniazwyobraznia.pl
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem do uczestnictwa w szkoleniu, a w przypadku wyrażenia zgody - na otrzymywanie materiałów marketingowych.

WEBINARY Z WYOBRAŹNIĄ

SZKOLENIA ONLINE DLA NAUCZYCIELI

Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych  All rights reserved